Forskning

 
.
  1. Fysisk aktivitet och inlärningsmiljö
  2. Fördelar med att satsa på ökad fysisk aktivitet för barn och ungdom
  3. Rapporter om fysisk aktivitet och inlärningsmiljö
  4. Trivselprogrammets effekter

Fysisk aktivitet och inlärningsmiljö

Världshälsoorganoisationen, WHO rekommenderar att alla barn och ungdomar skall ha 60 min daglig fysisk aktivitet. Tyvärr är det långt ifrån alla som når upp till det. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor (2013/2014) rör endast var åttonde13-åringpå sig tillräckligt mycket varje dag. Att långvarigt stillasittande och fysisk inaktivitet kan utgöra en hälsorisk är väldokumenterat och kan ge depression, diabetestyp 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet (http://www.fyss.se/).

Aktivitetsnivåerna ökar i barnåren för att sedan falla fram i vuxen ålder, särskilt hos flickor.Hälsoundersökningar bland barn och ungdomar i bl a Norge och Sverige bekräftar detta mönster(Helsedirektoratet: ungKan 2. 2012).

Helsedirektoratets undersökning visar vidare att:

  • I genomsnitt var aktiviteten hos 6-åringarna 20% högre än aktiviteten hos 9-åringarna och 70% högre an aktiviteten hos 15-åringarna.
  • Större delen av dagen tillbringas i vila eller med aktivitet av låg intensitet.
  • Kompisar ser ut att påverka aktivitetsnivåerna positivt med undantag av 15-åriga tjejer.
  • Stöttning från föräldrarna är mycket viktigt för 6-åringens aktivitet.

> Till toppenFördelar med att satsa på ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Fysisk aktivitet har positiva effekter både på fysik och psykisk hälsa, för inlärning och studieresultat (Utbildningsdirektoratet om fysisk aktivitet).

Fysisk aktivitet i skolan och förskolan har en positiv inverkan, inte bara på barns och ungdomars motoriska utveckling utan också för prestationer i skolarbetet och i det sociala samspelet med andra barn. Barn som är fysiskt aktiva har en bättre självbild än barn som är fysiskt inaktiva och fysisk aktivitet i sig själv ser ut att ha en positiv påverkan för barn och ungdomars mentala hälsa (Barn och fysisk aktivitet, 2008).

Fysisk aktivitet värderas som viktig för att främja koncentration och inlärning (HEMIL-senteret 2008).

Forskning i skolan har visat att om man tar viss tid från de teoretiska ämnena och lägger den tiden på fysisk aktivitet går detta inte ut över prestationerna i de teoretiska ämnena. Mycket tyder på att mer fysisk aktivitet leder till mer koncentrerade och fokuserade elever, som klarar av att arbeta mer effektivt med skolarbetet (Barn och fysisk aktivitet, 2008).

Bunkefloprojektet visade att barn som fick en timmas fysisk aktivitet per dag, efter tre år var duktigare på att räkna, läsa, stava och skriva än kontrollgruppen. De hade bättre resultat i 11 av de 12 testerna som utfördes. Det visade sig att 68 % av barnen som hade koncentrationssvårigheter också hade dålig motorik (mugi.se).

Vår moderna livsstil kan medföra till en ökning av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, fetma, muskel och skelettsjukdomar och psykiska störningar. Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar kan förebygga många av dessa sjukdomar. Goda vanor med mycket fysisk aktivitet i barndomen kommer sannolikt att leda till en fysiskt aktiv livsstil i vuxen ålder, som har en tydligt dokumenterad positiv inverkan på hälsan (Barn och fysisk aktivitet, 2008).


Undersökningar tyder på att fysiskt aktiva barn får en bättre motorik. God motorik gör att barnen känner sig tryggare och känner sig mer populära bland sina kamrater. Detta kan då också leda till att de presterar bättre i skolarbetet eftersom de trivs i skolan (Kilde: www.udir.no)

Det kan finnas ett samband mellan mobbning och tristess i skolan (Olweus, 2000). Studier visar att goda utomhusmiljöer minskar mängden våld, mobbning och oro bland eleverna och ökar trivseln, motivation och inlärningsförmåga. Ett bra utrustad skolgård med plats för positiva aktiviteter är enligt Olweus, centralt för att reducera mobbning (Sosial- og helsedirektoratet, 2003).


>> Till toppen


Rapporter om fysisk aktivitet och inlärningsmiljö


 
 
Åtgärder för att öka fysisk aktivitet
för barn och ungdomar

 Barn och fysisk aktivitet
 
Fysisk aktivitet bland 6-, 9-
och 15-åringar i Norge


Handlingsplan för fysisk aktivitet

    
    
Skolbarns hälsovanor
i Sverige
   


>> Till toppen


Trivselprogrammets effekter

Trivselledarprogrammet är ett relativt nytt skolprogram. Antalet skolor har sedan starten i Norge år 2009 ökat från 6 skolor till 1400 skolor våren 2018. I Sverige har redan över 320 skolor börjat med programmet sedan starten i oktober 2012. Effekterna av programmet har vi sedan starten följt noggrant. Här är några av resultaten:

Trivselprogrammet genomförde 2016 en extern enkätundersökning på trivselledarskolor. De vuxna TL-ansvariga som ansvarar för programmet på skolorna svarade på frågor om programmet. Här är ett utdrag.

86,0% menar att aktiviteten var högre till mycket högre på trivselledarrasterna.
71,8% menar att konflikter mellan elever var lägre till mycket lägre.
73,4% menar att Trivselprogrammet bidragit till att minska mobbningen på skolan.
84,2% menar att färre elever går ensamma på rasterna.


>> Till toppen
 
 
Trivselledare TL på Youtube
Följ oss på Facebook
Skriv ut.
Lägg till i Favoriter.
Tipsa en vän.
 
E-post: post@trivselledare.se
Utveckling och genomförande:
assist2net

Samarbetspartners:
 
© Copyright 2009-2018 Trivselsleder AS. Programmet som helhet skyddas av upphovsrätten. Dessa rättigheter tillhör programmet Trivselsleder AS. Programmet, inklusive alla material - muntligt och skriftligt - kan endast användas av medlemmsskolor.