Manual och tilläggsmaterial finns i dokumentbanken!

På Trivselskolor ska barn och ungdomar vara aktiva och inkluderande - med stora leenden på läpparna! Det är vår vision!

Trivselprogrammet ska främja ökad och mer varierad lek på rasterna, hjälpa elever att bygga goda vänskapsrelationer, minska konflikter mellan elever samt främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt.

Enligt Världshälsoorganisationen(WHO)bör barn och ungdomar vara aktiva minst 60 minuter varje dag (2010). Tyvärr är det långt ifrån alla som når upp till det. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor(2013/2014) rör endast var åttonde 13-åring på sig tillräckligt mycket varje dag. Att långvarigt stillasittande och fysisk inaktivitet kan utgöra en hälsorisk är väldokumenterat och kan ge depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet (www.fyss.se)

Att arrangera lekar, aktiviteter och annat kul på rasten ger goda resultat på aktivitet och hälsa. I vår egen brukarundersökning från 2016 menar 86,0 % av de vuxna trivselansvariga att aktiviteten var högre till mycket högre på trivselledarrasterna. 71,8 % menar att konflikter mellan elever var lägre till mycket lägre. 73,4 % uppger att aktiviteterna bidrar till att reducera mobbing och 84,2 % menar att färre elever går ensamma på rasterna. Resultaten gör oss glada och stolta och ger oss också inspiration och motivation att jobba vidare mot nya mål och fler aktiva barn (Sammanställning av undersökningen på www.trivselledare.se)


Aktiv TL-undervisning

Aktiv TL-undervisning representerar en milstolpe för oss på Trivselprogrammet.Vi kommer framöver satsa på att motivera dig som arbetar i skolan till att genomföra mer av undervisningen i aktiva former. När vi är aktiva ökar hjärtfrekvensen och då frigörs neurotransmittorer i hjärnan. Detta menar forskaren Mia Keinänen på Norges idrottshögskola (NIH, 2012). Efter ett par minuter stimulerar den fysiska aktiviteten produktion av nya nervceller och uppkomsten av nya kopplingar i hjärnan vilket är en mycket bra utgångspunkt för inlärning!Undervisning utomhus
Mycket tyder på att bättre syretillförsel till hjärnan ger bättre förutsättningar för lärande. Dålig inomhusluft kan matta av den mest ivriga elev. En naturlig lösning är att förlägga mer av undervisningen utomhus.Undervisning utomhus har positiv påverkan inom en rad områden som påverkar barnens hälsa och lust att lära. Många elever gillar de praktiskt baserade inlärningsmetoderna. Den fysiska aktiviteten och den sociala gemenskapen är värdefulla faktorer i inlärningsprocessen. Det krävs även en nära sammankoppling mellan det som föregår ute och det eleverna jobbar med inne. Vi hoppas att Aktiv TL-undervisning kan vara med och bidra till denna koppling!Varierade undervisningsmetoder

Barn har olika talanger och använder sina sinnen på olika sätt. Därför kommer varierade undervisningsmetoder ge eleverna god inlärningseffekt. Aktiv TL-undervisning skall bidra till att eleverna lär genom praktisk erfarenhet under varierade former. Undervisningen kan hållas utomhus genom aktiviteter på och omkring skolgården eller till exempel genom att eleverna går på studiebesök till olika arbetsplatser i närområdet i samband med praktiska uppgifter.Effekten av att tillägna sig kunskap på olika sätt blir att fler barn upplever känslan att de kan. Vi hoppas att Aktiv TL-undervisning blir ett nyttigt hjälpmedel för att variera undervisningen och för att göra det ännu mer lustbetonat, aktivt, engagerande och motiverande för eleverna!